03/05/2012 6:54 PM

Nghị định về phát hành tiền, bảo quản, vận chuyển tài sản quý, GTCG

Ngày 02/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2012/NĐ-CP về nghiệp vụ phát hành tiền, bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá  (GTCG) trong hệ thống NHNN, TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Nghị định này, Thống đốc NHNN căn cứ dự báo nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế, nhu cầu tiền dự trữ phát hành, nhu cầu thay thế tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông hàng năm để quyết định cơ cấu, số lượng, giá trị tiền đang lưu hành cần in đúc thêm.

NHNN xây dựng dự án in, đúc các loại tiền mới chưa phát hành để bổ sung, thay thế tiền trong lưu thông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án phải bao gồm thiết kế mẫu về mệnh giá, kích thước, trọng lượng, hình vẽ, hoa văn và các đặc điểm khác của các loại tiền mới này.

Việc in đúc tiền do NHNN tổ chức theo nguyên tắc:

(i) Việc in, đúc tiền được thực hiện theo hợp đồng giữa NHNN và các cơ sở in, đúc tiền trên cơ sở kế hoạch in, đúc tiền và tiêu chuẩn kỹ thuật từng loại tiền do Thống đốc NHNN quy định.

(ii) NHNN thực hiện việc kiểm tra chất lượng các loại tiền trước khi cơ sở in, đúc tiền giao cho NHNN.

(iii) Trường hợp thực hiện chế bản in, tạo khuôn đúc và in, đúc tiền Việt Nam ở nước ngoài, NHNN trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

(iv) NHNN hướng dẫn cơ sở in, đúc tiền quản lý từng loại tiền in, đúc; hướng dẫn và giám sát các cơ sở in, đúc tiền thực hiện tiêu hủy các loại giấy tiền in hỏng, sản phẩm in, đúc hỏng.

Về phát hành tiền, NHNN lập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống NHNN.

Căn cứ nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế và yêu cầu ổn định tiền tệ, Thống đốc NHNN trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phát hành các loại tiền mới.

NHNN thực hiện phát hành tiền vào lưu thông và thu tiền từ lưu thông về thông qua hoạt động thu, chi tiền mặt và các hoạt động nghiệp vụ khác của NHNN.

NHNN bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước trên cơ sở số dư tiền gửi tại NHNN.

Việc bảo quản tiền, tài sản quý, giấy tờ có giá thực hiện theo nguyên tắc: Tiền, tài sản quý, GTCG trong hệ thống NHNN, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được bảo quản trong kho tiền; được phân loại, kiểm đếm, đóng gói, niêm phong và được sắp xếp riêng từng khu vực trong kho tiền; Kho tiền được canh gác, bảo vệ thường xuyên, đảm bảo an toàn 24 giờ/ngày.

Về trách nhiệm bảo quản tiền, tài sản quý, GTCG: Cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm bảo quản an toàn tiền mới in, đúc chưa giao cho NHNN; NHNN chịu trách nhiệm bảo quản các loại tiền mới chưa phát hành, tiền đang lưu hành (bao gồm cả tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông), tiền đình chỉ lưu hành, tài sản quý và GTCG trong phạm vi quản lý của NHNN; TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm bảo quản tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá do mình quản lý; NHNN hướng dẫn, kiểm tra việc bảo quản tiền, tài sản quý, GTCG.

NHNN chịu trách nhiệm tổ chức vận chuyển tiền, tài sản quý, giấy tờ có giá từ cơ sở in, đúc tiền, sân bay, bến cảng, nhà ga về các kho tiền trung ương và ngược lại; vận chuyển giữa các kho tiền trung ương; giữa các kho tiền trung ương với các kho tiền NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; giữa các kho tiền NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm vận chuyên tiền, tài sản quý, GTCG thuộc tài sản do mình quản lý, giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với nhau và giữa TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với NHNN.

Về bảo vệ việc vận chuyển, Nghị định quy định Bộ Công an tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn các chuyến vận chuyển tiền, tài sản quý, GTCG của NHNN.

Các trạm kiểm soát, các đội tuần tra cơ động thuộc các lực lượng bảo vệ pháp luật không được khám xét dọc đường đối với xe và các phương tiện vận chuyển chuyên dùng đang làm nhiệm vụ vận chuyển tiền, tài sản quý, GTCG của NHNN, TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các phương tiện làm nhiệm vụ vận chuyển tiền, tài sản quý, GTCG của NHNN được ưu tiên đi trong giờ cao điểm, qua các cầu, phà và vào đường cấm.

Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với NHNN, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xử lý kịp thời những sự cố xảy ra trong các chuyến vận chuyển tiền, tài sản quý, GTCG của NHNN, TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn.

Về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, NHNN, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước tổ chức việc thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của NHNN.

NHNN quy định tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; thu, đổi các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định này.

Việc đình chỉ lưu hành và thay thế các loại tiền trong lưu thông do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, NHNN thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc đình chỉ lưu hành và thay thế các loại tiền trong lưu thông.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2012 và thay thế Nghị định số 81/1998/NĐ-CP ngày 01/10/1998 của Chính phủ về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và GTCG trong hệ thống ngân hàng và Nghị định số 87/1998NĐ-CP ngày 31/10/1998 của Chính phù về phát hành, thu hồi và thay thế tiền kim loại.

Theo SBV

Bình luận

Collapse
Viết bình luận của bạn

Khoảnh khắc